ข้อแนะนำการให้บริการ/ข้อร้องเรียน

         บริษัท ชูพันธุ์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท ซีไอเอส อินเตอร์เทค จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านคุณภาพ 9001:2015, ด้านสิ่งแวดล้อม 14001:2015 และด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 45001:2018 

          โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ หรือข้อร้องเรียนการให้บริการ ทางบริษัทฯ ยินดีรับฟังทุกข้อมูลจากท่าน โดยติดต่อโดยตรงได้ที่ 02-4453064-6 ต่อ 12 (เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ) เต็มใจให้บริการด้วยความยินดียิ่ง 

Visitors: 125,538