กิจกรรมบริษัท

News 

 

 

 

 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

 คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ชูพันธุ์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม

เลี้ยงปีใหม่ Year End Party ( Colorfull Party)  แจกของ

ขวัญ และทองคำแก่พนักงานที่ร่วมงานกับเรามา 5 ปีเพื่อเป็นขวัญ 

และกำลังใจแก่พนักงาน 

ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558

คณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน บ.ชูพันธุ์ฯ สัมมนา เรื่อง กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แก่งกระจาน

วันที่ 25 สิงหาคม 2558

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

จากกระทรวงแรงงาน เข้ามามอบเกียรติบัตรให้แก่

บจก.ชูพันธุ์ฯ เนื่องในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 

เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานขององค์กร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมครบรอบ 12 ปี บริษัท ชูพันธุ์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส

จำกัด ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า 

ดูภาพกิจกรรม

 

Visitors: 127,103